¸ÉÃPÉæqï ºÁmïìð ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÀÄ®±ÉÃRgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. F ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¥Àæw¨sÁ¤évÀ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 8£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤ºÁ¯ï ªÉÊ.PÉ ªÀÄvÀÄÛ 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ DZÁAiÀÄð ²æà ºÀj EªÀgÀÄ «eÁÕ£À ªÀiÁzÀj vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è «±ÉõÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹ ±Á¯ÉAiÀÄ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹgÀÄvÁÛgÉ.

rfl¯ï ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjºÁgÀ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è «eÁÕ£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, r¸ÉA§gï wAUÀ½£À°è ªÀÄȸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. F «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ 2018 gÀ d£ÀªÀj wAUÀ½£À°è, vÉ®AUÁtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ SISF(South Indian Science Fair) ¸ÀàzsÉðUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

CµÉÖà C®èzÉ ¤ºÁ¯ï ºÁUÀÆ ²æúÀj AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃw ªÀĺÀ¯ï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï ºÁUÀÆ ¨ÉxÀ¤ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ £ÀqɹzÀ «eÁÕ£À ªÀiÁzÀj vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArzÁÝgÉ. C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ!

Sacred Heart’s HS, Kulshekar

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.besmangalore.org . Powered by eCreators

Contact us

Bethany educational Society®
Bethany Convent
Bendur, Mangalore-575002
D.K. Dist, Karnataka State
Tel : 0824 -2223219(O) , 2218923(R)
E-mail : [email protected]